Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 17'
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Rostislava Koštiala

1.- 3.9. 2017

 

 

PROGRAM FESTIVALU

Zahajovací koncert / Opening concert

Pátek 1. září 2017 v 18.00 hod.
Friday, September 1, 2017 at 6:00 PM

Rajská zahrada mikulovského gymnázia / Inner courtyard, Mikulov gymnasium
V případě deště / In case of rain
Chrám sv. Jana Křtitele / Church of St. John the Baptist


 

Orchestr: Mladí brněnští symfonikové
Sbory: Láska opravdivá, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Akademické pěvecké sdružení Morava
Dirigent: Murry Sidlin
Sólo bas: Martin Štolba

 

Setkání / Encounters

Sobota 2. září 2017 v 19.00 hod.
Saturday, September 2, 2017 at 7:00 PM

Rajská zahrada mikulovského gymnázia / Inner courtyard, Mikulov gymnasium
V případě deště / In case of rain
Chrám sv. Jana Křtitele / Church of St. John the Baptist


 

Účinkující:

Virtuosi di Mikulov
Sbormistr: Tereza Toufarová
Cantemus (Mittweida DE)
Sbormistr: Wolfgang Schwabenicky
Lumír (Brno)
Sbormistr:  František Ostrý
Boni discipuli (Brno)
Sbormistr: Karla Havelková
 

 

Závěrečný koncert / Final concert

Neděle 3. září 2017 v 15.00 hod.
Sunday, September 3, 2017 at 3:00 PM

Chrám sv. Jana Křtitele / Church of St. John the Baptist


 

Účinkující:
Primavera
Sbormistr: Martina Kirová
Virtuosi di Mikulov
Sbormistr: Tereza Toufarová

 

 

ÚČINKUJÍCÍ

Mladí brněnští symfonikové
Dirigent: Murry Sidlin

Orchestr Mladí brněnští symfonikové – Symfonický orchestr ZUŠ města Brna byl založen v roce 1994 a tvoří jej 60 mladých hudebníků – studentů středních a vysokých škol ve
věkovém rozpětí 14 až 30 let. Jde o profesionálně vedený symfonický orchestr, který
představuje alternativu zejména pro ty žáky a absolventy ZUŠ, kteří netouží po kariéře
profesionálního umělce, ale mají vřelý vztah ke klasické hudbě a chtějí zakusit atmosféru
symfonického tělesa.Od svého zrodu orchestr uspořádal stovky koncertů téměř ve všech
zemích středoevropského regionu a může se pochlubit i účastí na několika zahraničních
mezinárodních hudebních festivalech. Orchestr také spolupracuje s Filharmonií Brno a
Virtuosi di Mikulov. V dirigování Mladýchbrněnských symfoniků se střídají dva dirigenti –
Mgr. Tomáš Krejčí a dirigentka Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová. V minulosti byl
dirigentem orchestru i Jakub Hrůša.

TheYoung Brno Symphonic orchestra – symphonic orchestra of musical schools of Brno –
was established in 1994 and consists of 60 young musicians – high school and universtities
students in age from 14 to 30 years. This proffesionaly lead musical society is an alternative
for musical school students and graduates who don´t plan proffessional musical carreer
however tend to classical music and wish to experience symphonic orchestra atmosphere.
From it’s time of origin the orchestra attended hundreds of concerts in Europe. It could be
proud of several international festivals attendance. The orchestra cooperates with Brno
Filharmonic orchestra and Virtuosi di Mikulov. There are two conductors cooperating in
leading this orchestra – Mgr. Tomáš Krejčí and Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová. Also
Jakub Hrůša cooperated with this orchestra in the past.

 

Martin Štolba pochází z Dobrušky. Je absolventem Ostravské univerzity - oboru operní
zpěv. Jeho hlasový obor je lyrický baryton. Po krátkém angažmá ve Slezském divadle Opava
se stal členem sboru opery Národního divadla v Brně. Současně spolupracoval s Komorní
operou Brno. V roce 2008 nastoupil jako sólista operety Národního divadla
moravskoslezského Ostrava. Od roku 2012 je sólistou opery Moravského divadla Olomouc.
Za mimořádné ztvárnění role Papagena v opeře W. A. Mozarta Kouzelná flétna, byl vybrán
odbornou porotou Herecké asociace do širší nominace CENY THÁLIE 2016 v kategorii
Opera.

Martin Štolba comes from Dobruška. He graduated from University of Ostrava (opera
singer). His area is lyric baryton. After short time in Silesian Theatre in Opava he became a
member of National Theatre Brno opera ansamble. He also cooperates with Chambre
Opera Brno. Since 2012 he is a solist of Moravian Theatre in Olomouc. In 2016 he obtained
the Thalie award for his Papageno in Mozart’s Magic Flute opera.
Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili v roce 2009 Jaroslav Černocký a Jan Špaček
s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace skladeb pro mužský sbor.
Těleso funguje při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity
a jeho členy jsou vesměs studenti či absolventi brněnských vysokých škol. Repertoár se
specializuje na pravoslavnou duchovní tvorbu, mj. na nápěvy z Podkarpatské Rusi, a na
českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, především Leoše Janáčka.

 

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili v roce 2009 Jaroslav Černocký a Jan Špaček s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace skladeb pro mužský sbor. Těleso funguje při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity a jeho členy jsou vesměs studenti či absolventi brněnských vysokých škol. Repertoár se specializuje na pravoslavnou duchovní tvorbu, mj. na nápěvy z Podkarpatské Rusi, a na českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, především Leoše Janáčka.

The male voicechoir Láska opravdivá was founded by Jaroslav Černocký and Jan Špaček in
2009 with the intention to revive the once rich and now nearly withdrawn tradition of
interpretation of compositions for male choir. The choral body is based in Brno at the
Institute of Musicology, which is part of the Faculty of Arts of the Masaryk University, and
it‘s members are mostly students or alumni of several Brno universities. The repertoire
specializes in orthodox sacred music, e.g. traditional melodies from Subcarpathian
Ruthenia, and in Czech choral music of the 19th and 20th centuries, especially Leoš
Janáček.

 

Akademické pěvecké sdružení Moravan patří mezi mužské pěvecké sbory s bohatou
historií (85 let). Moravan procestoval velkou část Evropy, kde uspořádal mnoho úspěšných
koncertů, vydal několik nosičů a mnohokrát vystupoval v rozhlase. Přes odpor nejprve
nacistických okupantů a posléze i totalitního režimu v naší vlasti, se podařilo Moravan
zachránit a uchovat tak krásu mužského sborového zpěvu další generaci.

Moravan – the academic signers ansamble – is one of the men choirs with long history (85
years). Moravan attended many succesfull concerts all around the Europe, broadcast
performances and produced musical recordings. Despite the opposition of Naci occupation
and later the totality régime in our country Moravan saved the beauty of men choir sound
for upcoming generations.

 

Pěvecké sdružení moravských učitelů založil v roce 1903 Ferdinand Vach, významný
pedagog a skladatel. Položil tak základy moderní sborové interpretaci opřené o suverénní
technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového
obsahu s nutností zcela nové koncepce umělecké práce - progresivní dramaturgie, vyspělá
hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. Pod vedením prof. Lubomíra Mátla (sbor
vedl od roku 1975 do roku 2015) získalo sdružení řadu ocenění doma i v zahraničí. Od ledna
2015 je novým uměleckým vedoucím PSMU jeho nadějný žák Jiří Najvar, který přes své
mládí už dokázal svoji erudovanost. V září 2015 po čtyřleté pauze znovu nastoupil do
sdružení coby další sbormistr Jiří Šimáček.

The Choral Society of Moravian Teachers was established in 1903 by Ferdinand Vach -
composer and teacher. He laid foundation of modern choral interpretation based on
technical perfection, deep inwardness, as well as penetrating into the style of the work.
This required an entirely new conception of work - singing by heart, a high vocal culture
and progressive dramaturgy. Prof. Lubomír Mátl (1975 – 2015) lead this choir to great
achievements in Czech Republic and in abroad. Since 2015 Jiří Najvar, the young but very
capable conductor, have taken the conducror role. Also later the year Jiří Šimáček joined
as the second choirmaster.

 

Virtuosi di Mikulov
Sbormistr: Tereza Toufarová

Pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov vznikl v roce 1996 a za dobu své existence si vybudoval
pevnou pozici v mikulovském kulturním životě. Pod vedením profesionálního sbormistra
sdružuje přes 20 aktivních amatérských zpěváků a zpěvaček ze širokého okolí.
Vyvrcholením činnosti Virtuosi di Mikulov je každoročně Mezinárodní festival pěveckých
sborů KAMPANILA, který sbor pořádá a zcela organizačně zabezpečuje.
Soubor se také účastní partnerských projektů několika pěveckých sborů a orchestrů při
uvádění velkých hudebních děl – Antonín Dvořák - Svatební košile, Leoš Janáček – Glagolská
mše, Giuseppe Verdi - Requiem, Carl Orff - Carmina Burana atd.

The choral association Virtuosi di Mikulov was founded in 1996. In the course of it‘s
existence it has built a respectable position on the Mikulov cultural scene. Thirty singers
from near and far are meeting under the leadership of a professional choirmaster. The
highlight of the choir's activities is the annual International Choir Festival KAMPANILA,
organized and managed exclusively by Virtuosi di Mikulov. Virtuosi di Mikulov has
participated in several partnership projects with other choir ensembles and orchestras in
performing major works, such as Antonín Dvořák's The Specter's Bride, Leoš Janáček's
Glagolitic Mass, Giuseppe Verdi's Requiem, Carl Orff's Carmina Burana, and others.

 

Cantemus
Sbormistr: Wolfgang Schwabenicky


Pěvecký sbor „Cantemus“ Mittweida byl založen několika členkami tehdejšího ženského
sboru Vivat canticum, a to teprve nedávno. V nynější formaci zpívá sbor teprve od roku
2016. Dosud působil Cantemus především jako spolupořadatel akcí, například vernisáží v
muzeu města Mittweida. Sbor se věnuje především vokální renesanční hudbě a vokální
hudbě z přelomu 20. a 21. stol., stejně jako lidovým písním v neobvyklém zpracování.

„Cantemus“ Mittweida Choir was founded in 2016 by several members of Vivat
canticum women choir. Cantemus presented itself as coordinator and co-organizator of
events, e.g. vernissage in Mittweida town museum. Cantemus choir is focused on
rennaisance vocal music and modern vocal music (20th/21th century) as well as
unconventional versions of folklor songs.

 

Lumír
Sbormistr: František Ostrý


Lumír je amatérský smíšený pěvecký sbor, který navazuje na 150letou spolkovou tradici.
Sbor má v repertoáru hudbu mnoha žánrů - od úprav lidových písní přes skladby českých i
světových autorů z různých hudebních období (od renesance k současnosti) až po spirituály
a populárně laděné skladby. V posledních letech sbor spolupracoval také na větších
projektech s orchestrem Mladí brněnští symfonikové a se spřátelenými sbory (A. Dvořák:
Svatební košile, G. Verdi: Requiem, Z. Pololáník: Missa brevis).

Lumír is a mixed amateur choir with more than a 150 year old tradition. The Lumír choir
concentrates mainly on the interpretation of a capella choral works but also performs some
vocal-instrumental pieces. It‘s rich repertoire ranges from the Renaissance and Baroque
vocal polyphony to romantic works and even to contemporary music. The choir also makes
excursions to other genres (musical, folk-songs, spirituals, gospels etc.).

 

Boni discipuli
Sbormistr: Dr. Karla Havelková


Komorní smíšený pěvecký sbor Boni discipuli, jehož jméno v překladu znamená „dobří žáci“
či „dobří učedníci“, vzniká v r. 2008, kdy se odštěpuje z dětského sboru stejného názvu.
Jistou zajímavost skýtá věkové složení sboru, kde se potkávají zpěváci ve věku od 15 do 70
let. Sbor pravidelně koncertuje a zúčastňuje se různých festivalů a vystoupení, a to jak v
rámci města Brna, kraje, ČR, tak i v zahraničí. Z festivalů jmenujme účast na festivalu
v Benátkách, Lago di Garda, Drážďanech, Krakově, Vídni, Bratislavě a již pošesté v Pusterii.

The mixed chamber choir Boni Discipuli (Good Pupils) was founded in 2008. During the
time new members – parents, teachers and their friends, came to the choir, which has 35
members at the age from 15 to 70 years today. The choir took part in a number of festivals
in the Czech Republic and abroad – for example in Venezia, Lago di Garda, Dresden,
Kraków, Parenzo, Vienna, Bratislava, and now, for the fifth time in Pusteria.

 

Primavera
Sbormistr: Martina Kirová

Dětský sbor Primavera vznikl v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní
umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravnými odděleními Čerešničky a
Rosička sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Pod
vedením dirigenta a zakladatele Jaroslava Dostalíka získala Primavera řadu ocenění na
mezinárodních soutěžích a festivalech v Evropě i zámoří, což byl pro Primaveru ten nejlepší
odrazový můstek k další činnosti. Po jeho odchodu se v čele sboru vystřídali sbormistři
Natalia Zmrzlá-Chirilenco, Jarmila Jalůvková a Katarína Duchoňová. Od roku 2010 se
sborem spolupracuje Martina Kirová jako dirigentka přípravného oddělení Čerešničky. Po
dobu mateřské dovolené Karatíny Duchoňové působí také jako hlavní sbormistryně
Primavery.
Repertoár Primavery zahrnuje vokální tvorbu od staré hudby až po moderní směry. U dětí
jsou zvláště oblíbené úpravy lidových písní a adaptace populárních melodií. Repertoár
jednotlivých oddělení je přizpůsobený metodice výuky zpěvu s obtížností skladeb, které
odpovídají věku a schopnostem malých interpretů.
V rámci výuky se zřetel klade na technicky správné zpívání, rozvoj dechové opory i správnou
artikulaci. S vyšším věkem dětí se nároky kladou na zvládnutí vícehlasých skladeb a
hudebné cítění v interpretovaných skladbách.
Mezi stěžejní aktivity patří koncertní činnost sboru Primavera. Zahrnuje benefiční koncerty,
vánoční a letní koncerty, účast na akcích ZUŠ J. Kvapila a spolupráci s profesionálními či
amatérskými tělesy. Sbor také pořádá za podpory z.s. Cantus Educans letní a zimní sborová
soustředění. Motivaci a inspiraci sbor nachází v soutěžních vystoupeních nebo také ve
sborových výměnách, například s dětským pěveckým sborem Medvíďata z Českého
Krumlova.

Primavera Brno is children choir founded in 1992 as superior choir of Jaroslav Kvapil
musical school. Under leadership of it’s founder Jaroslav Dostalík Primavera gained number
of international awards all around the world. After Dostalik’s leave Natalia Zmrzlá-
Chirilenco, Jarmila Jalůvková and Katarína Duchoňová took role of conductor. From 2010
Martina Kirova cooperates with the choir as choirmaster of Čerešničky – young children
department. Now she plays role of main choirmaster of Primavera.
Primavera’s repertoir covers vocal works form Rennaisance to modern compositions. Very
famouse are folk and popular compositions. Repertoire within departments of Primavera
is adjusted to specific needs per age of children.
Main activities of Primavera is concert performace. It covers beneficial concerts, christmas
and summer concerts, musical school actions and cooperation with proffesional or
amateur orchestras and choirs. Primavera attends choir competitions and inter-choir
cooperation.

 

TOPlist